0913 7474 36 Fllow us: images images images images
search
Menu

V?n ngo?i ráo ri?t tìm ???ng vào d? án ch? t?o

L?nh v?c c? khí ch? t?o chi?m t? tr?ng l?n trong c? c?u thu hút ??u t?, nh?ng ph?n l?n là ??n t? các doanh nghi?p có v?n ??u t? tr?c ti?p n??c ngoài (FDI), trong khi các doanh nghi?p trong n??c ch?u c?nh lép v?, ?i làm gia công.

backtop
Zalo