0913 7474 36 Fllow us: images images images images
search
Menu

Ngành c? khí: T?ng b??c làm ch? công ngh?

Nh?ng n?m g?n ?ây, nh? ??y m?nh ho?t ??ng nghiên c?u, ti?p thu và chuy?n giao công ngh?, ngành c? khí ?ã ??t ???c nh?ng thành qu? ?áng k? góp ph?n vào công cu?c công nghi?p hóa, hi?n ??i hóa ??t n??c.

backtop
Zalo