0913 7474 36 Fllow us: images images images images
search
Menu

NHCSXH tri?n khai nhi?m v? 6 tháng cu?i n?m 2019

Ngày 06/7/2019, t?i Hà N?i, Ngân hàng Chính sách Xã h?i (NHCSXH) t? ch?c H?i ngh? ?ánh giá th?c hi?n nhi?m v? 6 tháng ??u n?m, tri?n khai nhi?m v? 6 tháng cu?i n?m 2019. ??ng chí D??ng Quy?t Th?ng, Bí th? ??ng NHCSXH TW, U? viên H?QT - T?ng Giám ??c d? và ch? ??o H?i ngh?.

backtop
Zalo