0913 7474 36 Fllow us: images images images images
search
Menu

T??ng lai th? tr??ng ô tô ?ông Nam Á: Xe ?i?n chi?m ?u th?

Trong b?i c?nh tiêu th? ô tô t?ng m?nh gây ô nhi?m không khí tr?m tr?ng, xe ?i?n (EV) là m?t l?a ch?n t?t h?n ?? cân b?ng gi?a s? ti?n nghi cho t?ng l?p trung l?u ?ang t?ng lên và m?c tiêu b?o v? môi tr??ng t?i ?ông Nam Á

backtop
Zalo